اضطراب و افسردگی

ﻣﺮاﺟﻌﺎن زﯾﺎدی داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺪت ﻫﺎ ﺑﺎ درد ﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ و ﭼﮑﺎپ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺎل ﺑﺪ و درد ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻤﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ حاکی از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﺟﺴﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .

ﭘﺲ ﻋﻠﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟؟


ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ "روﺣﯽ و رواﻧﯽ" اﺳﺖ.ﺟﻤﻠﻪ ی آﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ اوﻗﺎت ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت از آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. اﻧﮕﺎر ﺑﺮای ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪن درد ﺟﺴﻤﯽ راﺣﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ.

وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ی اﮐﺜﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ ﻓﻘﻂ روﺣﯽ و رواﻧﯽ اﺳﺖ و از درون ﻓﺮد ﻧﺸﺎت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ، به این معنی است که زﺧﻢ ﻫﺎ، ﺧﺸﻢ ﻫﺎ ،ﺗﺮس ﻫﺎ و ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺑﺎز زﻧﺪﮔﯽ ، زﯾﺎدی را در درون ﺧﻮد ﺣﻔﻆ و ﺣﺒﺲ ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ از زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن و در ﺳﮑﻮت ﻓﺮﯾﺎد زدن ﺧﺴﺘﻪ ﺷده اند و ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺟﺴﻤﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻫﺸﺪار دادن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را از ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ِ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه ، اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دهند ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﺷﺎد و آرام ﺑﺎﺷﯿﻢ ، ﻋﺸﻖ ﺑﻮرزﯾﻢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﺎل ﺧﻮب در ﻟﺤﻈﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮارض اﯾﻦ ﻧﻮع ﻏﻔﻠﺖ ﻫﺎ ، اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺖ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﮑﺮار و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻧﻬﺎ را ﻧﺪاﻧﯿﻢ ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب ﻣﯽ گردند.
اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد وﻗﺘﯽ دﭼﺎر اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﺳﺮﮔﺮم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ به اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﺷﺎن از ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎ دور ﺷﻮد .

اﻣﺎ ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮﺧﻮرد و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﻘﻂ دارﯾﻢ از ﺧﻮدﻣﺎن دورﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ و درون ﻣﺎن را ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ رﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

اﻧﮕﺎر ﻓﻘﻂ ﯾﮏ راه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺣﺎﻟﻤﺎن و آن ﻫﻢ روﺑﻪرو ﺷﺪن ﺑﺎ اﯾﻦ دردﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن در درون ﻣﺎن اﺳﺖ.