بهانه های گیر کردن در رابطه تمام شده

بهانه های گیر کردن در رابطه تمام شده یکی از دلایلی هست که فرد رو بعد از تمام شدن رابطه، از نظر ذهنی و عاطفی هنوز درگیر نگه میداره.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ای ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻣﻼ طبیعی است که تمایل به ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺠﺪد رابطه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺸﺎور دﻻﯾﻞ زﯾﺎدی ازﻣﺮاﺟﻌﺎﻧﻢ ﺷﻨﯿﺪه ام ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﻮدن را ﮐﺎﻣﻼ ﺿﺮوری ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

اﻣﺎ ﻫﻤﻪ دﻻﯾﻞ، ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را درﮔﯿﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﮔﻮاری و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺮوع ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮﯾﺪ.

ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ دﻻﯾﻞ واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در راﺑﻄﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮔﯿﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد

ﭼﺮا ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ دوﺳﺖ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ

ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از”ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ” وﺟﻮد دارد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ . ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ ﺳﺮی ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎن ﺧﻮﺷﺘﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ، اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺒﻮد ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﺎ او راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮐﺮدید.

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ دﻟﺘﻨﮓ ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻋﺸﻖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ، ﻗﺎﺑﻞ در ک اﺳﺖ . ﺣﺘﻤﺎ دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ . ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ و ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ دوﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ زﻣﺎن دورﺗﺮ ﻣﻮﮐﻮل ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﺪا ﺷﺪن ﻓﻀﺎ آن ﻗﺪر اﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.

در اﺑﺘﺪا ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪﻫﺮ ﮐﺪام از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ زوج ﺑﻮدن را در ﺧﻮد از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮدی ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨد. ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻨﻮز درﮔﯿﺮ ﻋﺎدات ﻣﻌﻤﻮل راﺑﻄﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﻣﺜﻼ در ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺺ از روز را با او ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿد و… ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ زﻣﺎن و ﻋﺪم ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﻫﺴﺘﯿﺪ.

ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﺮای ﺧﻮدم ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻢ

اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را از ﻣﺮاﺟﻌﺎن زﯾﺎدی ﻣﯽ ﺷﻨﻮم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺸﺎن (ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺰد ﯾﺎ ﭘﺎرﺗﻨﺮ ﺳﺎﺑﻘﺸﺎن) ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ از او ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﭙﺮﺳند. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺟﻮاب ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮاب ﻫﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﺟﻮاب ﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد. وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ از ﮐﺘﺎب زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ و ﮐﻤﮏ ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺬر ﮐﺮدن از راﺑﻄﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ او ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ.

ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮای آﺷﺘﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻢ

ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺼﺮاﻧﻪ اﻣﯿﺪ دارﯾﺪ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﺎﻫﻢ آﺷﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﯾﮏ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﻗﺎﻋﺪه ﻋﺪم ﺗﻤﺎس (مقاله شکست عشقی و قانون عدم تماس) ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻟﻄﻒ را ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﮑﻨﯿﺪ.
ﻫﺮ دو ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼ زﻣﺎﻧﯽ را ﺻﺮف ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ، دﯾﮕﺮ وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ اﺳﺖ.

ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽ وﺳﺎﯾﻠﻢ را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮم

ﯾﮑﯽ از ﺑﯽ ﺿﺮر ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﺻﺮار ﻓﺮد ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ. اﮔﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ آن را درون ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺪون ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﭘﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ، اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺻﺎﺣﺐ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ در ﻣﻮرد آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ: آﯾﺎ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻼﻣﺖ روﺣﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ارزد؟ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻪ.
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﺎن دﻓﻌﻪ اول ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺶ ﻧﺪﻫﯿﺪ.

ﻣﺎ در ﺟﺎﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﻋﺪه ﻋﺪم ﺗﻤﺎس را ﭘﯿﺎده ﮐﺮد ﻣﺜﻞ؛ داﺷتن ﺷﻐﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﺘﺮک و… در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋﺪم ﺗﻤﺎس ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮدن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺿﺮورﺗﯽ در ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از “ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردن” ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦ زدن و… اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﺣﺮﻓﻪای رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ و از اﺟﺘﻤﺎع دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روزﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره و ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.


امیدوارم این مقاله بهت کمک کرده باشه. اگه راهنمایی بیشتر میخوای به واتساپم پیام بده.

این مقاله را به اشتراک بگذارید

آخرین مقالات

معایب ازدواج سفید چیست
مقالات

معایب ازدواج سفید چیست

 در جلسات زوج درمانی و مشاوره قبل از ازدواج بارها پیش اومده که وقتی از زوج

ازدواج سفید چیست
مقالات

ازدواج سفید چیست

اینکه ازدواج سفید چیست و چه معایب و فایده ای دارد از موضوعات پر چالشِ

استرس قبل از ازدواج
مقالات

استرس قبل از ازدواج

بارها در بین مراجعینی که در پروسه ازدواج هستن و وارد جلسات مشاوره شدن، شاهد