دلایل و انگیزه های اشتباه برای ازدواج

بررسی دلایل و انگیزه های اشتباه برای ازدواج جزء مواردی هستند که در جلسات مشاوره قبل از ازدواج، اهمیت ویژه ای دارد. 

ازدواج از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ. ازدواج ﻣﻨﺎﺳب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﯽ، رواﻧﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و… را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ، اﻓﺮاد ﺑﺎ دﻻﯾﻞ درﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻘﺪه ﻫﺎ و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ازدواج ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
در واﻗﻊ اﻧﮕﯿﺰه ﻓﺮد از ازدواج ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﭼﻮن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﻗﻮام، دوام و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک دارد، اﻧﮕﯿﺰه ﻓﺮد از ازدواج اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارم دﻻﯾﻞ و اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ازدواج را مفصل بررسی کنیم. پس با انرژی تا انتهای مقاله همراه کلبه امن باشین.

داشتن دلایل نادرست برای ازدواج، میتواند شما را ار رسیدن به ازدواج موفق دور کند.

مهمترین دلایل و انگیزه های اشتباه برای ازدواج

اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻟﺠﺒﺎزی ﻋﻠﯿﻪ واﻟﺪﯾﻦ

یکی از انگیزه های غلط برای ازدواج، مخالفت و لجبازی فزرند با والدین هست. ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت ﯾﺎ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدآﮔﺎه ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﺮ آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ازدواج ﮐﺮدن، واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺣﺮص آﻧﺎن را در ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن واﻟﺪﯾﻦ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺣﺘﯽ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ، ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﺰ ازدواج ﻧﮑﺮدن ، ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ و…ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺟﺴﺘﺠﻮی اﺳﺘﻘﻼل اﻓﺮاﻃﯽ

اﻧﮕﯿﺰه ﺻﺮف ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد از ازدواج، رسیدن به استقلال و آزادی افراطی است. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ازدواج، ﻓﺮد را از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ رﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮ ﺧﻮد ﺣﺴﺎب ﭘﺲ ﺑﺪﻫﺪ.

پیدا کردن استقلال متفاوت از دوران مجردی نیز میتونه از علائم ازدواج اشتباه باشه.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ازدواج ﺧﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ و ﻗﻮاﻋﺪی دارد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﮐﻤﺘﺮ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺠﺮدی ﻧﯿﺴﺖ. اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.


مقالات پیشنهادی کلبه امن:

هوش هیجانی و ازدواج

نقش ریسک فاکتورها در ازدواج موفق


ﻓﺮار از ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده

یکی دیگه از انگیزه های نامناسب برای ازدواج، فرار از یک ارتباط شکست خورده هست.ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ در راﺑﻄﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺪت ﻫﺎ درﮔﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن و ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ، ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ، دوﺳﺘﺎن و ﯾﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ازدواج ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﺎن را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ. ازدواج ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻓﺮار از ارﺗﺒﺎط ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر اﺳﺖ. ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ازدواج ﻓﻘﻂ ﺧﻮد ﻓﺮد تاوان ﭘﺲ ﻧﻤﯽ ﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺴﺮ او ﻧﯿﺰ درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻓﺸﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎع ​

ﺧﺎﻧﻮاده ای را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ در ﺳﻦ ازدواج ﺧﻮد را داﺋﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده و ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ و اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺮف ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ازدواج ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ دو واﮐﻨﺶ درﻓﺮزﻧﺪان اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻪ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮای، ازدواج ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ای اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
همین فشار خانواده یکی از دلایل و انگیزه های اشتباه برای ازدواج هست.
اﻣﺎ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ، ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ از ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺸﺎر آورده ﻣﯽ ﺷﻮد ، واﮐﻨﺶ ﻟﺠﺒﺎزی و ﺳﺮﮐﺸﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ازدواج دوری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

در ﮐﻞ ﻓﺸﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻓﺮد را ﺑﺮای ازدواج ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

ازدواج ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﯾﺎ ﺗﺮﺣﻢ

دﺧﺘﺮی را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺴﺮی، ﺑﺮای ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ اﺻﺮار ﭘﺴﺮ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎقی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺴﺮ ﺑﺎ اﯾﺜﺎرﮔﺮی و ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دل دﺧﺘﺮ را ﺑﺪﺳﺖ آورد. اﻣﺎ دﺧﺘﺮ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻫﻨﻮز اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴته او را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﭼﻮن ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺧﻮد را وﻗﻒ راﺑﻄﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ، ﻟﺬا دﺧﺘﺮ از ﻧﻈﺮ وﺟﺪاﻧﯽ درﺳﺖ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ازدواج ﭘﺴﺮ را رد ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و ﺗﺮﺣﻢ ﺑﻪ او ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ازدواج ﮐﻪ با اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﮐﻢ ﮐﺮدن اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﯾﺎ ﺗﺮﺣﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻧﯿﺰ ازدواج درﺳﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ازدواج ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻨﺴﯽ

در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎور راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن ﻋﻮام وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪی در ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد، دﯾﮕﺮان ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ، ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻠﻮغ اﺳﺖ.

از اون بدتر اینکه ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌله را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ (اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ در ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮده ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد).
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ازدواج ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺟﻨﺴﯽ در اﺑﺘﺪا ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺑﺤﺮانﺟﻨﺴﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی در ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ، آﺷﮑﺎر ﺷﺪه و ﻋﻮارض ﭼﻨﯿﻦ ازدواج ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.


امیدوارم این مقاله بهت کمک کرده باشه. اگه راهنمایی بیشتر میخوای به واتساپم پیام بده.

این مقاله را به اشتراک بگذارید

آخرین مقالات

معایب ازدواج سفید چیست
مقالات

معایب ازدواج سفید چیست

 در جلسات زوج درمانی و مشاوره قبل از ازدواج بارها پیش اومده که وقتی از زوج

ازدواج سفید چیست
مقالات

ازدواج سفید چیست

اینکه ازدواج سفید چیست و چه معایب و فایده ای دارد از موضوعات پر چالشِ

استرس قبل از ازدواج
مقالات

استرس قبل از ازدواج

بارها در بین مراجعینی که در پروسه ازدواج هستن و وارد جلسات مشاوره شدن، شاهد