طلاق عاطفی در رابطه(۱)

ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﺑﻪ ﺳﺮدی راﺑﻄﻪ ی ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮﻫﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.در واﻗﻊ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ، ضعف ارتباط عاطفی زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﺮدی ﺗﻤﺎﻣﯽ رواﺑﻄﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ زوج ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪ ی روحی، جسمی، ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺘﺎری . در این شرایط، زوج ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﺟﺬابیتی ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ّندارند، و از ﺑﻮدن در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻟﺬت ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ .

ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ در ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ و ﻧﻤﻮد ﻋﯿﻨﯽ ﻧﺪارد، و ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎر ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ از ﻃﻼق رﺳﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﻼق از ﻧﻈﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد، ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.

رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﺘﺪ؛ درک ﻧﮑﺮدن درﺳﺖ رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ از روﺣﯿﺎت ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ، ﺑﯽ ﻋﻼﻗﮕﯽ و ﺳﺮدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ، ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ در زﻧﺪﮔﯽ زوج ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

در واﻗﻊ ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ از زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﮔﺮم ﻣﻨﻔﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻃﺮح زﻧﺪﮔﯽ زوج ﺑﻪ ﺟﺎی ​”ﻣﺎ” ﺑﻪ “ﻣﻦ” ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؟

اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ﯾﺎ دو ﻃﺮﻓﻪ و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن رخ دﻫﺪ و دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ، ﻋﻼﻗﻪ و ﻋﺎﻃﻔﻪ ی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ، در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .

ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ؛ ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﻤﺴﺮ را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ از ﻃﻼق رﺳﻤﯽ ﻫﻢ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اواﯾﻞ راﺑﻄﻪ ​دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را اﮔﺮ زوج ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﮔﻤﺎن ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن آﻧﻬﺎ را ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد، ﺑﺎﺑﺖ اﻣﯿﺪ و اﻧﮕﯿﺰه ای ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد، اﻣﮑﺎن رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ (ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ از درﻣﺎن اﺳﺖ).

در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ، زوج ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﺪون ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ، اﻣﺎ زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﭼﻮن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ؛ ﻧﯿﺎز ﻣﺎﻟﯽ، ﺣﻀﻮر ﺑﭽﻪ ﻫﺎ و ﺗﺮس از ﻗﻀﺎوت ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺟﺪی ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺗﮑﻠﯿﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .

اﻣﺎ ، ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﻔﻆ ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ای ﮐﻢ ﺧﻄﺮ ﺗﺮ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺟﺪاﯾﯽ واﻗﻌﯽ (ﻃﻼق رﺳﻤﯽ) اﺳﺖ. ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ از ﻃﻼق رﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻓﺸﺎر ﻋﺎﻃﻔﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ زوج و ﺧﺎﻧﻮاده وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺳﺴﺖ ﺷﺪه و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ زوج ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ، ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی روان ﺗﻨﯽ روﺑﻪ رو ﺷﻮﻧﺪ.

.

اداﻣﻪ دارد..

این مقاله را به اشتراک بگذارید

آخرین مقالات

معایب ازدواج سفید چیست
مقالات

معایب ازدواج سفید چیست

در مقاله ازدواج سفید چیست گفتم که در جلسات زوج درمانی یا مشاوره قبل از ازدواج

ازدواج سفید چیست
مقالات

ازدواج سفید چیست

در جلسات زوج درمانی یا مشاوره قبل از ازدواج بارها پیش اومده که وقتی میپرسم

استرس قبل از ازدواج
مقالات

استرس قبل از ازدواج

بارها در بین مراجعینی که در پروسه ازدواج هستن و وارد جلسات مشاوره شدن، شاهد