عشق رمانتیک در رابطه

پایان عشق رمانتیک و آغاز نبرد قدرت

در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ (ﻣﺮگ ﻋﺸﻖ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ در راﺑﻄﻪ1) گفتیم که ﭼﮕﻮﻧﻪ عشق رمانتیک تمام می شود و عوامل از بین رفتن این احساس ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺒﺮد ﻗﺪرت ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ چگونه آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ . و اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ .

ﻫﺪف از ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس در راﺑﻄﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺸﻮﯾﻢ و آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺒﺮﯾﻢ . ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻮن اﮐﺜﺮا اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﺎری ﮐﺮد (ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﻮد آﮔﺎه اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ازدواج و راﺑﻄﻪ ﺧﻮداﮔﺎه).

ﺳﻼح ﻫﺎی ﺟﯿﺮه ﺑﻨﺪی ﻋﺸﻖ

وﻗﺘﯽ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺸﻖ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ آﮔﺎه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و می ﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ (رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺒﻠﯽ) ﺑﺎ ﻧﺎ اﻣﯿﺪی ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﺻﺮﻓﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﺮای اﺣﯿﺎء ﻣﺠﺪد ﻋﺸﻖ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ.

از ﻟﺤﺎظ روﺣﯽ و رواﻧﯽ از ﻫﻤﺴﺮش ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻢ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده و ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ” ﭼﺮا ﺗﻮ …؟ “، “ﭼﺮا ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ …؟ “.

ﻣﺪام ﺑﻪ ﻫﻢ ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ ﭘﺮﺗﺎپ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ او ﮔﺮم ﺗﺮ و ﭘﺬﯾﺮاﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ .
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﻣﺪام ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻏﺎﻓﻠﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ (ﭼﻮن اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ دو ﻃﺮﻓﻪ، ﻓﻘﻂ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد) ﭘﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روح ﻋﺸﻖ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ آﻧﺎن از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود ، اراده ﺷﺎن ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻧﺒﺮد ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﻫﺮ ﮐﺪام ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ دﯾﮕﺮی را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از زن و ﺷﻮﻫﺮﻫﺎ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ از آن ﺧﺎرج ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻗﺪر اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ (ﻧﺒﺮد) را در ﺧﻮد ﭘﺮورش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ روح و روان ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻓﺮﺳﻮده ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺧﺸﻢ ﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ازدواج ﻧﺎﺧﻮداﮔﺎه

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﺐ ﭼﺮا ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﻧﺠﺎﻧﺪن و آزار دادن ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ او رﻓﺘﺎر ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟؟
در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ رد ﭘﺎی ﻫﻤﺎن ﻣﻐﺰ ﮐﻬﻨﻪ (ﻧﺎﺧﻮداﮔﺎه) در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ. اﻧﺴﺎن وﻗﺘﯽ ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ داﺷﺖ؛ ﺧﺐ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻧﻤﯽ زد ﺗﺎ ﻣﺎدر ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺎزش ﺷﻮﻧﺪ .
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻠﺪ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎدرش ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺶ ﺷﻮد و آﻧﻬﺎ را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ. ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ، ﺗﺎ ﺣﺪودی در ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺎ، ﺣﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺘﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﮐﺮد و دﯾﮕﺮی را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ.

نکته ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روش اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﺑﺪَ َوی، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم زوج ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﺎز ﻧﺒﺮد ﻗﺪرت از راﺑﻄﻪ و ازدواج ﺷﺎنﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ،دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺒﺮد ﻗﺪرت ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮ در ﻧﺒﺮد ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺧﺐ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﺻﻼ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ از ﮐﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎ ﮐﯽ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪ ای ﺑﺮای ﺗﮑﯿﻪ رواﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

در واﻗﻊ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻮک ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺷﻮﮐﻪ از ﻣﺮگ و ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺸﻖ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ.

اﺣﺴﺎس ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ در راﺑﻄﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺧﻮد داﺷﺘﻦ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس آزارﺷﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ. ” اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ﺑﺎ او ازدواج ﮐﺮده ام “.

. ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی از ﻣﺮﻫﻢ و اﻟﺘﯿﺎم ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﻌﺪ از اﺣﺴﺎس ﺷﻮک، وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . آن ﻗﺪر اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ و ﻧﺎاﻣﯿﺪی زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺸﺎن را روی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ ﺷﺎن را ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن را ﺑﺎ دﯾﺪی ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ (اﻣﺎ ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺪارد).

نکته: ﻣﯿﺰان رﻧﺠﯽ ﮐﻪ زوج در ﻧﺒﺮد ﻗﺪرت ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻔﺎوت و ﻓﺎﺻﻠﻪ روﯾﺎﻫﺎﯾﺸﺎن و ﻓﺎش ﺷﺪن ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮑﺎرﮐﻪ ﻣﺪت آن از زوﺟﯽ ﺑﻪ زوج دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ (ﮐﻪ ﻗﺒﻮل دارم ﺳﺨﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ) و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ، آن ﮐﯿﻨﻪ و ﻧﻔﺮت ﺷﺎن ﮐﻤﯽ ﻓﺮوﮐﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم ﯾﻌﻨﯽ “ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ” ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﺜﻼ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ: ” اﮔﺮ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺮوم، ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای راﺑﻄﻪ ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﻢ” و…
. اﻣﺎ ﭼﻮن رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه، اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ دواﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻧﺒﺮد ﻗﺪرت “ ﯾﺎس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ” اﺳﺖ . ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زوج ﻫﺎ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻗﻄﻊ اﻣﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ و از ﺗﻼش دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ. ﭼﺮا ﮐﻪ درد و رﻧﺠﺸﺎن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ (ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ).
زوج ﻫﺎ، در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﻼق رﺳﻤﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﺎﻫﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ، اﻏﻠﺐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و ﺷﻮر و ﺷﻮق را در ﺧﺎرج از راﺑﻄﻪ ﺷﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

واﻗﻌﺎ راه ﺧﺮوج از اﯾﻦ ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﮔﯿﭻ ﮐﻨﻨﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟

، ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﻻن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﺛﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه در ازدواج ﭼﻘﺪر ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ اینکه ﻣﮕﺮمی شود ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع (ناخوآگاه) ازدواج ﻣﻮﻓﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ راﺑﻄﻪ را از ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﻢ ؟
ﺑﻪ جرات ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زوج ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن اﻣﯿﺎل ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪه دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ارﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻢ اﺛﺮ ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه در راﺑﻄﻪ .

ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ…

این مقاله را به اشتراک بگذارید

آخرین مقالات

معایب ازدواج سفید چیست
مقالات

معایب ازدواج سفید چیست

 در جلسات زوج درمانی و مشاوره قبل از ازدواج بارها پیش اومده که وقتی از زوج

ازدواج سفید چیست
مقالات

ازدواج سفید چیست

اینکه ازدواج سفید چیست و چه معایب و فایده ای دارد از موضوعات پر چالشِ

استرس قبل از ازدواج
مقالات

استرس قبل از ازدواج

بارها در بین مراجعینی که در پروسه ازدواج هستن و وارد جلسات مشاوره شدن، شاهد