نقش ریسک فاکتورها در ازدواج موفق

در جلسات مشاوره قبل از ازدواج، یکی از وظایف مهم مشاور شناخت و بررسی نقش ریسک فاکتورها در ازدواج موفق می باشد.

اینکه تعریف ریسک فاکتورها چیه و همین طور انواع آنها، بطور کامل در مقاله بهشون اشاره کردم. چنانچه علاقمند هستین اطلاعات کامل درباره ریسک فاکتورها بدست بیارین، همراه کلبه امن باشین.

مهمترین نقش ریسک فاکتورها در ازدواج موفق

ازدواج مﻮﻓﻖ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻓﺮد در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻣﺮوزه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ازدواج ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدن ،احساس رﺿﺎﯾﺖ دروﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕر، ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ و ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ.

در واﻗﻊ رﺳﯿﺪن به ازدواج ﻣﻮﻓﻖ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﻨﺎﺧﺖ و درک ﻋﻤﯿﻖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﺎﻣﻞ، ﻗﺒﻞ از ازدواج اﺳﺖ و بدین منظور در این مقاله سعی کرده ایم مواردی که آگاهی از آنها در این شناخت موثر هستند را بیان کنیم.

تعریف رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ازدواج

ریسک فاکتور های ازدواج ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ هستن ﮐﻪ پتانسیل به خطر انداختن رابطه رو دارند. به عبارت ذیگه وﺟﻮد آن ﻋﻮاﻣﻞ در ﯾﮏ ازدواج، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮردن آن رابطه رو ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ کنه.

ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد وﺟﻮد اﯾﻦ رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ را ﺟﺪی ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮن. یا ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض وارد راﺑﻄﻪ و ازدواج میشن ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ درﻣﻮرد رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﻻزم ﻫﺴﺖ . اول اﯾﻨﮑﻪ وﺟﻮد رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ در ﯾﮏ ازدواج اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ . ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ ازدواﺟﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺎﺷﺪ .
دوم اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎ و ﺷﺪت آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮردن ازدواج ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ (ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﺎﯾﯿﺪ آن اﺳﺖ).

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .
رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ از اﺳﻤﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻋﯿﻨﯽ و ﻣﻠﻤﻮس اند. ﻣﺜﻞ ؛ ﺷﻐﻞ، ﺗﺤﺼﯿﻼت، ﺳﻦ، ﺟﻨﺴﯿﺖ و… .ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ هستند.
اﻣﺎ رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی دﻗﯿﻖ آﻧﻬﺎ دﺷﻮار اﺳﺖ. ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﮔﺬر زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﻨﺎرﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ. ﭼﻮن اﯾﻦ ﻧﻮع از رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ و روان و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ آﻧﻬﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ درﺳﺖ آﻧﻬﺎ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی درﺳﺖ از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺎرج از ﺗﻮان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ، در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﻣﺸﺎور آﮔﺎه و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ازدواج ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ (ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺣﺴﺮت و اﻓﺴﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ زوج ﻫﺎ از ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ از اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎور در ﺟﻠﺴﺎت اﺑﺮاز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ).

ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺳﻨﺠﺶ دﻗﯿﻖ ﺗردر ﻗﺒﻞ از ازدواج، ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ زوج ﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺎز و آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮی از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ در راﺑﻄﻪ، زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ازدواج ﺑﺮ ﻋﻬﺪه زوج ﻫﺎ اﺳﺖ.

ریسک فاکتورهای نرم افزاری در ازدواج موفق

اکثراً وجود رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ زوج ﻫﺎ میشه. در ادامه با جزییات به توضیح این ریسک فاکتورها اشاره کردم.

ریسک فاکتور نرم افزاری ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ

ﻗﺪرت در اینجا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ و ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ دﯾﮕﺮانه.

درباره پاسخ این سوالات دقت کن:

ﺣﺮف اول و آﺧﺮ را در ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻪ ﮐﺴﯽ میزنه؟ (ﭘﺪر، ﻣﺎدر، ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﺮدی ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺜﻞ ﻋﻤو، داﯾﯽ…)
ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺴﺮ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ ﯾﺎ دختر؟
ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻼک ﺑﺮﺗﺮی اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ؟

واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده

ﻣﻨﻈﻮر آن ﺟﻨﺲ از واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺮاﻃﯽ و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ اﺳﺖ. ﺑﻄﻮری ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ و ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ رواﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ از ﭘﺲ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮ آﯾﺪ و ﻋﻤﻼ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری را ﺑﺪون ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺪارد. اﮐﺜﺮا اﯾﻦ اﻓﺮاد، ﺑﺮ ﺳﺮ دوراﻫﯽ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺣﺮف ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺣﺮف واﻟﺪﯾﻦ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ اﺳﺖ، ﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺧﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آﯾﻨﺪه ازدواج، ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﯿﺮ ﻟﻤﺴﯽ

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻟﻤﺲ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﺳﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻟﻤﺴﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻐﻞ ﮐﺮدن، در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻦ، ﻣﺎﺳﺎژ دادن، ﺑﻮﺳﯿﺪن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰه اﯾﻦ ﻧﯿﺎز آﮔﺎﻫﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ در ﺧﺎﻧﻮاده ای رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻣﻬﻢ ﺷﻤﺮده ﻧﺸﺪه و ﺧﻮد ﻓﺮد ﻧﯿﺰ ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﺮ ﻟﺰوم آن (ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻟﻤﺲ) ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ. ﻣﺜﻞ زوج ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻗﺎ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻧﻮازش ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، ﻟﻤﺲ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ در راﺑﻄﻪ ارﺿﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.

اﻣﺎ ، ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و ﻣﺤﺒﺖ را ﻓﻘﻂ ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﺧﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﺮدی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﻮد. ﻣﺸﺎور ﭘﯿﺶ از ازدواج ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ را ﺑﯿﻦ زوج ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ و ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن آﻣﻮزش و آﮔﺎﻫﯽ دﻫﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﻋﺪم ﺗﻔﺎﻫﻢ در آداب و رﺳﻮم ازدواج

یکی دیگه از ریسک فاکتورهای مهم در ازواج موفق، عدم تفاهم در آداب و رسوم ازدواجه. ﻣﺴﻠﻤﺎً اگه زوج ﻫﺎ از دو ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﮑﺎن به ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪن آﻧﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ میشه.

اختلاف فرهنگ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻬﺮﯾﻪ، ﺧﺮﯾﺪ ﻋﺮوﺳﯽ، ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ، نحوه ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج ﻣﺜﻞ ﺣﻨﺎبندون و… ﻣﯽ ﺗﻮنه روی ﮐﯿﻔﯿﺖ راﺑﻄﻪ زوج ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮕﺬاره.

اینکه قبل از رسمی شدن رابطه لازمه بطور شفاف درباره این موضوعات صحبت بشه. همین طور از تأثیر این دست اختلافات فرهنگی مطلع باشن و راه مدیریت اونه رو بررسی کنن.

ﻣﺸﮑﻼت و اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ درﺧﺎﻧﻮاده

اﯾﻨﮑﻪ از اعضای ﺧﺎﻧﻮاده یا خود فرد، دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻤیه. این موضوع ﻣﯽ تونه ﺑﺮ آﯾﻨﺪه و رﻓﺘﺎر زوج ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎشه. نقش این ریسک فاکتور در ازدواج موفق رو اصلاً نمیشه نادیده گرفت.
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر اومدن ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦِاز این دست موضوعات، به ﻋﻬﺪه ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑله. اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﺻﺪاﻗﺖ در اﺑﺮاز اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارده.

اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺸﺎوره ﭘﯿﺶ از ازدواج ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾیه. خود این موضوع  ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای زوج ﻣﯽ ﺗﻮنه ﺑﺎشه. همینطور اهمیت مشاوره قبل از ازدواج رو چندین برابر میکنه.


امیدوارم این مقاله بهت کمک کرده باشه. اگه راهنمایی بیشتر میخوای به واتساپم پیام بده.

این مقاله را به اشتراک بگذارید

آخرین مقالات

معایب ازدواج سفید چیست
مقالات

معایب ازدواج سفید چیست

 در جلسات زوج درمانی و مشاوره قبل از ازدواج بارها پیش اومده که وقتی از زوج

ازدواج سفید چیست
مقالات

ازدواج سفید چیست

اینکه ازدواج سفید چیست و چه معایب و فایده ای دارد از موضوعات پر چالشِ

استرس قبل از ازدواج
مقالات

استرس قبل از ازدواج

بارها در بین مراجعینی که در پروسه ازدواج هستن و وارد جلسات مشاوره شدن، شاهد