چگونه با همسر خود صمیمی شویم؟

راﺑﻄﻪ ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ داﺋﻤﯽ دارد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺪﺗﯽ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪ و در زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮد.

ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از راﺑﻄﻪ ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﯿﺠﺎن و ﺷﻮر و ﻧﺸﺎط و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ در آن ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺗﺮ ﺷﺪه ، ﻫﺮﮐﺪام از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ: ﮐﻪ ﻣﯿﺰان رﺳﯿﺪﮔﯽ وﮐﯿﻔﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺗﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﺪد ﻫﯿﺠﺎن و ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺮدد و اﮔﺮ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮدﯾد.

ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺷﻮﯾﺪ ﺑﻪ راﻫﮑﺎر ﻫﺎی زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ:

ﻋﺸﻖ روزاﻧﻪ

​ روﺷﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺸﻖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻫﺮ روز ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺸﺖ وی را ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﯿﺪ، ﯾﺎ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮕﺬارﯾﺪ…
اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﮐﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﯾﺎد او ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ. مطﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎص دارﻧﺪ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻌﻨﺎی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻮازش

ﮐﻤﺒﻮد ﻧﺎز و ﻧﻮازش در زﻧﺪﮔﯽ ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ی وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ. ﻗﺪری ﻧﺎز و ﻧﻮازش ﻏﯿﺮﺷﻬﻮاﻧﯽ ، ﻣﻮﺟﺐ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻧﻮازش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮازش ﺻﻮرت ﻫﻤﺴﺮ، اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺎزوی ﺧﻮد ﺑﻪ دور ﮔﺮدن او ﯾﺎ ﻧﻮازش ﻣﻮﻫﺎی وی ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻮازش ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﺬت اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻟﺘﯿﺎم ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻧﻮاع زﺧﻢ ﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی

ﻫﯿﭻ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی ﭘﺮ زﺣﻤﺖ و ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺜﻼ ً ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻮردﻋﻼﻗﻪ ی ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ، ﺑﻠﯿﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺮوﯾﺪ ( اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺮﺟﯿﺎ ، ﺑﺪون ﺑﭽﻪ ﻫﺎ) ، ﯾﺎ ﺑﺪون اﻃﻼع ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﯾﮏ ﺿﯿﺎﻓﺖ دو ﻧﻔﺮه و رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﯿﺪ ( قطعا ﺑﻪ وﺟد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ) ﯾﺎ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ…

با ﻫﻢ ﺧﻨﺪﯾﺪن

ﺧﻨﺪه ﺗﻨﻬﺎ داروی آرام ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﺪارد. ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮدن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﯾﮏ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﺎت ﺧﻨﺪه آور ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ: ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ﺑﺨﻨﺪﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه اﺷﺘﺒﺎه ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ. ﭼﻮن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻦ دﻋﻮا ﻣﯽ ﺷﻮد.

زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دو ﻧﻔﺮه

اﮔﺮ زن و ﺷﻮﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪن در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪﻫﻨﺪ، ﺑﻪ ﻣﺮور از ﻫﻢ دور ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. زوج ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ دارﻧﺪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان، دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ اﻋﻀﺎی ، ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﻨﺪ و از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ی ﻣﻬﻢ ، ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ را در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻮت ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ، ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺧﻠﻮت دو ﻧﻔﺮه، راﺑﻄﻪ ﺗﺎن ، اﻧﺮژی ﻻزم را ﺑﮕﯿﺮد.

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺛﺮ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

ً اﮔﺮ ﻓﺮد ﻓﻌﺎل و زرﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ وﻟﺨﺮج ﻫﺴﺘﯿﺪ و در ﻋﻮض ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻢ دﺧﻞ و ﺧﺮج ﺧﺎﻧﻮاده دارد، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ وی را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد.
ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻫﺎی وﯾﮋه ای دارد ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن در ﺟﻬﺖ اﻧﮕﯿﺰش ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ (ﺳﯿﺎﺳﺖ رﻓﺘﺎری).

این مقاله را به اشتراک بگذارید

آخرین مقالات

معایب ازدواج سفید چیست
مقالات

معایب ازدواج سفید چیست

 در جلسات زوج درمانی و مشاوره قبل از ازدواج بارها پیش اومده که وقتی از زوج

ازدواج سفید چیست
مقالات

ازدواج سفید چیست

اینکه ازدواج سفید چیست و چه معایب و فایده ای دارد از موضوعات پر چالشِ

استرس قبل از ازدواج
مقالات

استرس قبل از ازدواج

بارها در بین مراجعینی که در پروسه ازدواج هستن و وارد جلسات مشاوره شدن، شاهد