یافتن عشق واقعی یا تنهایی

وﻗﺘﯽ راﺑﻄﻪ ای ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد، گفته شد که باید مدتی خودتان را به قطع تماس کامل مجبور کنید (رجوع شود به مقاله شکست عشقی و قاعده عدم تماس) و ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻮﮔﻮاری را ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻤﺎم اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت اﯾﻦ دوره ﺳﭙﺮی ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﯾﯽ اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮدی ﻗﻮی ﺗﺮ، ﺑﻬﺘﺮ و ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ (ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ). ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ و دوﺳﺖ دارﯾﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺮﺳﯿﺪ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺧﻮدﺗﺎن در راﺑﻄﻪ را ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ و…

ﺗﻤﺎم اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدن و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ راﺑﻄﻪ را ﺳﭙﺮی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﯾﯽ را ﮐﻪ درﻇﺎﻫﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺨﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ، را ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن داده ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ اورﯾﺪ ارزش اﯾﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ را دارد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺷﺮوع ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﻣﺜﻞ:
از ﮐﺠﺎ ﺑﺪاﻧﻢ ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺎده ام؟
آﯾﺎ واﻗﻌﺎ دوﺳﺖ دارم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﻢ ﯾﺎ از دوﺑﺎره وارد ﺷﺪن در راﺑﻄﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻤﺎم ﺳﻮاﻻت اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﻣﺎ را وارد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ .

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ راﺑﻄﻪ ﺟﺪﯾﺪ

اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﺎن ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ راﺑﻄﻪ ﺟﺪﯾد ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی ﺧﻮد را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدن ﯾﮏ ﻣﺠﺎزات ﯾﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻮده ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ،ﻫﻤﯿﻦ.

ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﯿﻨﺪازد اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺣﺮف ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان در ﻣﻮرد ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪن (ﺗﺠﺮد) ﺷﻤﺎ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ راﺑﻄﻪ ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﺪﯾﺪی، را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.

در وﻫﻠﻪ ی اول ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺮات و اﯾﺪه ﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ ﺑﻮدن در راﺑﻄﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی “ﺷﺎد ﺑﻮدن” ﻧﯿﺴﺖ .

ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺸﻘﺖ ﻫﺎی آن را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﯾﺎ ﺗﺮس ازﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ ی ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم راﺑﻄﻪ ﯾﺎ ﺗﺮس از ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪن.

ﻟﺬا ﺑﻮدن در راﺑﻄﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻧﻤﯽ اورد و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و راه ﻫﺎی اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺣﺲ را در ﺧﻮد در دوران ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﺎن ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ . ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﻮدن ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﻮه و راه ﻫﺎی ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﻮدن را ﻫﻢ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺪام ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ زﻣﺎن و ﺗﻼش زﯾﺎدی را ﺻﺮف زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺗﺎن در دوران ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺟﺬب ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﺲ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ، ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺷﻮﯾﺪ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ و راﺑﻄﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻮل ﯾﮏ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮد.

ﭘﺲ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ از ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﺪ.

تاثیر باور و نگرش

ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ و ﺑﺎور ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دوران ﺗﺠﺮد ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟؟
اﮔﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ دوران “ ﺳﮑﻮت ﻣﺮﮔﺒﺎر” ، ” ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﮐﺴﺎﻟﺖ” ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﺐ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻤﯿﺮﺳﯿﺪ و دوران ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ آﯾﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ دوره ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ.اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دوران ﺑﺠﺎی ﺳﮑﻮت ﻣﺮﮔﺒﺎر، ” آراﻣﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎز” ﺑﺎﺷﺪ، در ﭼﻪ ﺣﺎل و اوﺿﺎﻋﯽ اﯾﻦ دوره را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪ؟؟ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ دﯾﺪار ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ . ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ و ﭼﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﻋﺪه و اﺻﻮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻨﺪ.
● در ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻓﺮد ﺟﺪﯾﺪ، اﺣﺴﺎس ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﻗﺮار ﯾﮏ ﮐﺎر اﺟﺒﺎری و ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ . ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧ ، اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ.● در وﻫﻠﻪ ﯽ اول اﻣﻨﯿﺖ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ . اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﻣﻮدب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪن اﺳﺖ . در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻋﻤﻮمی ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﺬارﯾﺪ.● در دﯾﺪارﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی از ﺧﻮدﺗﺎن ﻓﺎش ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﮐﻤﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﺻﻼ از او ﺧﻮش ﺗﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ . ﻓﻌﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ او از ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ . ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ در اوﻟﯿﻦ دﯾﺪارﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد او ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ارزش ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ آن ﻫﺎ را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

● آراﻣﺶ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ . اﮔﺮ آدم ﭘﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺟﻠﻮی ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻮش دﻫﯿﺪ. اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ و ﺧﻮددار ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

● ﺑﺠﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺮف ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ . ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﺧﯿﻠﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارد. وﻟﯽ روی ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﻓﻼن رﻧﮓ ﭼﻨﺪان ﺣﺴﺎب ﻧﮑﻨﯿﺪ.

● از ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ در روزﻫﺎی اول راﺑﻄﻪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮای ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدن ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ به زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ. ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﺎر دﯾﺪه اﯾﺪ وارد ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧﺸﻮید. اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪن دﯾﺪﮔﺎه ﺷﻤﺎ از واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد.

● اﺣﺘﻤﺎل رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺟﺴﻤﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻔﺎﻫﻢ اﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ. ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﺟﺴﻤﯽ را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ واﻗعی، در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ.

● اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آﻫﺴﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن راﺑﻄﻪ ﻣﺸکل دارد، روی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺎ ﻓﺸﺎری ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪﻫﯿﺪ . ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺗﺎن اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارد.

● اﮔﺮ ﯾﮏ ﻗﺮار دﯾﺪار ﺑﺨﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺖ ، زود ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮﺗﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ. دﻧﯿﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪه است. ﺑﻪ آن روز ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ روز دﯾﮕﺮ از زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﻫﻢ دﯾﺪارﺗﺎن ﺧﻮب ﭘﯿﺶ رﻓﺖ، دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺧﻮد را ﮔﻢ ﻧﮑﻨید (ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و روی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ و واﮐﻨﺶ ﻫﺎی او ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﯾﺪ).

● ﻃﺮد ﺷﺪن از ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺑﺪون ﻗﻀﺎوت ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ در ﻣﻮرد ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ. ﻣﺜﻼ اﮔﺮ در ﭼﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ، ﻓﺮد ﻣﻘﺎبل ﺑﻌﺪ از دﯾﺪن ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد، ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ. ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﺬاب ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻧﺒﺎل ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از اﻓﺮاد ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﺰ آن ﻫﺎ ﻧﺒﻮدﯾﺪ (ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارملاقات، ﻃﺮد ﺷﺪن ﯾﺎ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ، موضوع اصلی تلاش برای یافتن فرد مناسب است).

● ﻣﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ. اﮔﺮ اﯾﻦ دﯾﺪارﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮادی در ﺧﻮدﺗﺎن ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﺪ، در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ آن ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ. اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز اﻧﺴﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ. ﻫﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ.

ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ روی ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و روی ﺧﻮدﺗﺎن و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿد

این مقاله را به اشتراک بگذارید

آخرین مقالات

معایب ازدواج سفید چیست
مقالات

معایب ازدواج سفید چیست

 در جلسات زوج درمانی و مشاوره قبل از ازدواج بارها پیش اومده که وقتی از زوج

ازدواج سفید چیست
مقالات

ازدواج سفید چیست

اینکه ازدواج سفید چیست و چه معایب و فایده ای دارد از موضوعات پر چالشِ

استرس قبل از ازدواج
مقالات

استرس قبل از ازدواج

بارها در بین مراجعینی که در پروسه ازدواج هستن و وارد جلسات مشاوره شدن، شاهد