طلاق عاطفی در رابطه

طلاق عاطفی در رابطه، متاسفانه در اکثر جلسات زوج درمانی بین زن و شوهر دیده می شود. زمانی زوج وارد پروسه درمان می شوند که رابطه دچار طلاق و سردی عاطفی شده است.
طلاق عاطفی در رابطه چیزی نیست که به یکباره و یک شبه بوجود آمده باشد. در نتیجه یک شبه و در یک جلسه مشاوره نیز از بین نمی رود.
برای اینکه با مهارتهای پیشگیری از طلاق عاطفی و دلایل ایجاد آن در رابطه، اطلاعات بیشتری کسب کنین، تا انتهای مقاله همراه کلبه امن باشین.

 چگونه طلاق عاطفی در رابطه بوجود می آید؟

 طلاق عاطفی به مرور زمان بوجود می آید. هنگامی که رابطه زن و شوهر به حدی سرد و دچار اختلافات حل نشده و عمیق شده باشد. یا زمانی که زوج ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﺟﺬابیتی ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ندارند، و از ﺑﻮدن در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻟﺬت ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ. رابطه در مسیر طلاق عاطفی قرار گرفته است.
در واﻗﻊ ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ در رابطه از زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﻃﺮح زﻧﺪﮔﯽ زوج ﺑﻪ ﺟﺎی ​”ﻣﺎ” ﺑﻪ “ﻣﻦ” ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. در واﻗﻊ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ، ضعف ارتباط عاطفی زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﺳﺮدی ﺗﻤﺎﻣﯽ رواﺑﻄ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﮐﻪ ﯾﮏ زوج ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪ ی روحی، جسمی، ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺘﺎری.

آمار طلاق عاطفی نسبت به طلاق رسمی

ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ در ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ و ﻧﻤﻮد ﻋﯿﻨﯽ ﻧﺪارد.  ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎر ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ از ﻃﻼق رﺳﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. همین طور ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﻼق از ﻧﻈﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد، ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.


 

ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؟

اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ﯾﺎ دو ﻃﺮﻓﻪ و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن رخ دﻫﺪ و دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ، ﻋﻼﻗﻪ و ﻋﺎﻃﻔﻪ ی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ، در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .

ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد. ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﻤﺴﺮ را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ از ﻃﻼق رﺳﻤﯽ ﻫﻢ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اواﯾﻞ راﺑﻄﻪ ​دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را اﮔﺮ زوج ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﮔﻤﺎن ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن آﻧﻬﺎ را ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد، ﺑﺎﺑﺖ اﻣﯿﺪ و اﻧﮕﯿﺰه ای ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد، اﻣﮑﺎن رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ (ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ از درﻣﺎن اﺳﺖ).

در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ، زوج ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﺪون ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ، اﻣﺎ زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﭼﻮن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ؛ ﻧﯿﺎز ﻣﺎﻟﯽ، ﺣﻀﻮر ﺑﭽﻪ ﻫﺎ و ﺗﺮس از ﻗﻀﺎوت ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺟﺪی ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺗﮑﻠﯿﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .

اﻣﺎ ، ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﻔﻆ ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ای ﮐﻢ ﺧﻄﺮ ﺗﺮ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺟﺪاﯾﯽ واﻗﻌﯽ (ﻃﻼق رﺳﻤﯽ) اﺳﺖ. ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ از ﻃﻼق رﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻓﺸﺎر ﻋﺎﻃﻔﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ زوج و ﺧﺎﻧﻮاده وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺳﺴﺖ ﺷﺪه و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ زوج ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ، ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی روان ﺗﻨﯽ روﺑﻪ رو ﺷﻮﻧﺪ.

روند طلاق عاطفی
طلاق پایان تلخی برای زندگی های زناشویی نا موفق است. اما گاهی افراد برای فرار از این پایان تلخ ، حاضرند تلخی بی پایانی به نام طلاق عاطفی را تحمل کنند. بسیاری از ازدواج های ناموفق، به طلاق ختم نمی شود. عواملی مانند بالا رفتن سن ، وجود فرزند ، تعهد به خود ازدواج و اعتقاد به شوم بودن پدیده ی طلاق ، مواردی است که افراد را به ادامه ی زندگی نا مطلوب و نا موفق تشویق می کنند .
صرف نظر از این که طلاق به زندگی خاتمه دهد یا به شکل طلاق عاطفی ادامه داشته باشد ، دلیل آن چیزی جز نبود صمیمیت و عشق در زندگی نیست .

سرخوردگی و ناامیدی از ازدواج به دلیل از بین رفتن همدلی و افزایش بی احساسی و بی تفاوتی میان آنها بوجود می آید.

فرایند ناامیدی و جدایی روانی از رابطه دارای سه مرحله است. که هر مرحله با نشانه هایی همراه است .

مرحله اول؛
در این مرحله زوج شروع به مقصر دانستن یکدیگر بخاطر مشکلات گذشته، حال و حتی آینده در زندگی خود می کنند. .احساساتی مانند خشم های سرکوب شده، ناامیدی آسیب دیدگی…بوجود می آید. در مرحله آغازی ، افکار یکی از طرفین بر صفات منفی طرف دیگر متمرکز می شود ؛ زیرا رفتار طرف دوم ، رفتار مورد انتظار طرف دیگر نیست . در این مرحله هنوز زوج به آینده ی زندگی خوش بین اند و تلاش می کنند مشکلات خود را از طریق راضی کردن طرف دیگر رفع کنند. زوج هایی که در این مرحله اقدام به ترمیم رابطه با کمک متخصص می کنند، شانس خیلی بیشتری نسبت به نجات رابطه دارند.

درمرحله دوم
احساس خشم و آزردگی افزایش می یابد و رفتارهای منفی دیگری ، برای طرفین عادی می شود و نسبت به یکدیگر بیشتر بی تفاوت (قسمت خطرناک رابطه) می شوند . در این مرحله ، افراد به فکر جدایی می افتند و در حال سبک سنگین کردن جوانب امر هستند .

مرحله سوم
درمرحله پایانی، خشم ، فراوان ترین احساس است (به طوری که اغلب مراجعین در این مرحله می گویند: دنیا را بهم بدهند حاضر به ادامه رابطه نیستم).
بیشترین موضوعی که طرفین به آن فکر می کنند پایان دادن به زندگی مشترک و تعیین دقیق نحوه ی آن است .

نحوه ی پیشگیری و درمان طلاق عاطفی

اگر فردی به هر دلیلی طعم چنین جدایی عاطفی را در خانه خود می چشد، مطمئن باشد که معجزه اصلی از سمت خودش باید باشد و اقدام کند.

زوج ها چه کارهایی میتوانند انجام دهند تا از عشق خود محافظت کنند و عواطف یکدیگر را تقویت کنند ؟
چه باید کرد که کار به اینجا کشیده نشود و زندگی مشترک تا این حد سرد و بی روح نشود؟

برای پیشگیری از طلاق عاطفی باید در نظر بگیریم که دوست داشتن و عشق ، نیاز مداوم به آموزش و تمرین دارد .

عشق بین زن و مرد مثل نهالی است که اگر از آن مراقبت نشود ، خشک خواهد شد . پس به این اکتفا نکنید که یک بار ابراز علاقه ، برای همیشه کافی است . باید روزانه به این نهال رسیدگی شود (از خود بپرسید: از جانب خودتان رسیدگی روزانه وجود دارد؟).

نکته: مراقبت و مدیریت از راه دور ، باغی را به محصول نمی رساند، بلکه باید حضور داشت و در کنار هم به این نهال رسیدگی کرد .

از طرف دیگر در طلاق عاطفی چون زوجین نمی توانند نیاز های یکدیگر را بر آورده سازند ، رفته رفته به جای وجوه مشترک ، هر یک به اختلافات و نقاط ضعف دیگری می اندیشند و نتیجه ی این تمرکز منفی ، برجسته کردن اختلافات و نادیده گرفتن اشتراکات است .

پس از آنجا که پیشگیری بهتر و کم هزینه تر از درمان است ، چنانچه رابطه خود را در این وضعیت می بینید هر چه سریع تر ، نسبت به ریشه یابی و حل مشکل اقدام کنید و در هر رابطه درمان متفاوت خواهد بود بنا به ماهیت رابطه، و به سمت تفاهم عاقلانه پیش روید . یعنی هردو طرف بخواهید که تغییر کنید و سطح انتظارات را پایین بیاورید . دست و پا زدن در تعلیق ، نتیجه ای جز اصطکاک و از بین بردن جسم و روان شما و فرزندانتان ندارد.

به جای اینکه به تاریکی لعنت بفرستید برخیزید و شمعی روشن کنید.


امیدوارم این مقاله بهت کمک کرده باشه. اگه راهنمایی بیشتر میخوای به واتساپم پیام بده.

این مقاله را به اشتراک بگذارید

آخرین مقالات

معایب ازدواج سفید چیست
مقالات

معایب ازدواج سفید چیست

 در جلسات زوج درمانی و مشاوره قبل از ازدواج بارها پیش اومده که وقتی از زوج

ازدواج سفید چیست
مقالات

ازدواج سفید چیست

اینکه ازدواج سفید چیست و چه معایب و فایده ای دارد از موضوعات پر چالشِ

استرس قبل از ازدواج
مقالات

استرس قبل از ازدواج

بارها در بین مراجعینی که در پروسه ازدواج هستن و وارد جلسات مشاوره شدن، شاهد