چگونه همسر خود را ببخشیم؟

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪی ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﺴﺮﻣﺎن را ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ و از آﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬرﯾﻢ؟

ﺧﺸﻢ ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﺪﻣﻪ و ﯾﺎ آزار ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻫﯿن ، ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ، ﺧﯿﺎﻧﺖ و…ﺑﺎﺷﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺧﺎﻃﺮه ی آن ﻣﺎ را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ، ﺑﻪ ﻧﻔﺮت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت ﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺪﻧﻤﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ، و ﺗﻨﻬﺎ راه آن ﺑﺨﺸﺶ اﺳﺖ ،

 


ﺑﺨﺸﺶ ﻧﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻗﻮل ﺑﻪ آن. ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺻﺪﻣﻪ ی وارد ﺷﺪه را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ، ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ. اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آراﻣﺶ ﺑﺨﺸﺶ اﺳﺖ.

ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ:


خود را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ


اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻌا ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﺳﯿﺪ، ﺧﺸﻢ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﺠﺮب و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ. .ﺑﺨﺸﺶ، حکم درآوردن ﺧﺎر ﯾﺎ ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﭘﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪ، دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﺤﻞ آن (ﯾﺎدآوری) دﯾﮕر اﺣﺴﺎس درد و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

 ﻣﺴﺌﻠﻪ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﮐﻨﯿﺪ

​ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮرﻏﯿﺮ مغرﺿﺎﻧﻪ ﻋﻠﺖ و ریشه و شرایط رفتار فرد را ارزیابی کنید.

 


خود را ﺟﺎی ﻓﺮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ


آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و آﺳﯿﺐ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ؟ از ﺧﻮدﺗﺎن ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺳﺮ زدن ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری از را از ﺧﻮدﺗﺎن داﺷﺘﯿﺪ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی از ﺷﻤﺎ ﺳﺮ ﻣﯽ زد و ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎن ﻣﯽ داﺷﺘﯿﺪ؟

 


ﻧﻘﺶ و ﺳﻬﻢ ﺗﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ


ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻧﻘﺶ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮدﺗﺎن را در ﺑﺮوز ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺻﺪﻣﻪ ی وارد ﺷﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﺮاﯾﯽ ﺧﺸﻢ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺧﻮد را ﻣﺠﺪدا ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ

آﯾﺎ ﺻﺪﻣﻪ و آزار وارد ﺷﺪه ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﻗﻌﺎ ً آﻧﻘﺪر ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ آزاردﻫﻨﺪه و ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﭼﺮا؟ ﭼﺮا رﻫﺎ ﮐﺮدن ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪرﺗﺎن ﺑﺴﯿﺎر آزار دﻫﻨﺪه ﺗﺮ از رﻫﺎ ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدرﺗﺎن اﺳﺖ(و ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ) ؟

ﭼﺮا در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺗﺎن ﺑﺎ ﮐﻼم و رﻓﺘﺎر ﺧﻮدش ﺷﻤﺎ را ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ داد و ﺣﺲ ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺖ ﻣﯽ داد ﭼﻨﺪان ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﺪﯾﺪ، وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ رﻓﺘﺎر از ﻃﺮف ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﻣﻮﺟب ﺑﺮوز ﻧﻔﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺷﺪه اﺳﺖ؟ و… ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎ رﯾﺸﻪ در ﺻﺪﻣﺎت ﮐﻮدﮐﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺻﻼح ﺷﻮﻧﺪ


ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ارزش ﻫﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﻨﯿﺪ

ﭼﺮا ﻓﻼن ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺘﺎن آﻧﻘﺪر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ و… ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ درﺑﺎره ﻣﻨﻄﻘﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮدن ﺑﺨﺸﯽ از ارزش ﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی آن و ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ؟

ﺧﻮد را از دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺮﻫﺎﻧﯿﺪ (ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺗﺎن را ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ)

​ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ تمامی پدر و مادر ها، خوبی فرزندانشان را می خواهند و سعی می کنند که بهترین کار را در حق فرزندانشان انجام دهند. اما ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ واﻟﺪﯾﻦ، ﮐﻤﺘﺮ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺻﺪﻣﺎت روﺣﯽ و رواﻧﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﺜﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮدک در ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ اﻓﺮاد ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭼﯿﺰی از دﺳﺘﺶ ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ:”ﺗﻮ ﭼﻘﺪر دﺳﺖ ﭘﺎ ﭼﻠﻔﺘﯽ ﻫﺴﺘﯽ”.

در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﺮف ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎده ، به روح و روان ﮐﻮدک ﺷﺪﯾﺪا آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ می ﺷﻮد و ﺷﺨﺺ از آن ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد. وﻟﯽ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎ آن ﺧﺎﻃﺮه ی ﻧﻬﻔﺘﻪ، ﻧﺰدﯾﮑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺧﺎﻃﺮه و ﺣﺎﻓﻈﻪ ی ﭘﻨﻬﺎن ﺑﯿﺪار ﺷﺪه و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻓﺮد را ﺷﺪﯾﺪا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺷﺨﺺ را ﺷﺪﯾﺪا ً ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻧﮕﺎر ﮐﻪ دوﺑﺎره ﻫﻤﺎن اﺣﺴﺎس ﺑﺪ دوران ﺑﻮد ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻣﺜﺎل ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰی ﮐﻪ ﺑﻮی ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﻓﺮد را ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﻢ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﮐﺜﺮﺻﺪﻣﺎت دوران ﮐﻮدﮐﯽ را اﻟﺘﯿﺎم داد و ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺎﻟﻤﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.

این مقاله را به اشتراک بگذارید

آخرین مقالات

معایب ازدواج سفید چیست
مقالات

معایب ازدواج سفید چیست

 در جلسات زوج درمانی و مشاوره قبل از ازدواج بارها پیش اومده که وقتی از زوج

ازدواج سفید چیست
مقالات

ازدواج سفید چیست

اینکه ازدواج سفید چیست و چه معایب و فایده ای دارد از موضوعات پر چالشِ

استرس قبل از ازدواج
مقالات

استرس قبل از ازدواج

بارها در بین مراجعینی که در پروسه ازدواج هستن و وارد جلسات مشاوره شدن، شاهد