فرزند پروری با دو نیمکره (۱)

ﻫﺪف ﺷﻤﺎ از ﭘﺮورش ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟

اﮔﺮ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ﭘﺮورش اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺪل و دﻟﺴﻮز دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ و… ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ زﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ، ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﻪ ی ﻟﺤﻈﺎت روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ؛ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد واﻗﻌﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ؟ در ﻣﻮرد درﺻﺪی از وﻗﺖ ﺗﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺻﺮف رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت در ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻣﯽ کنید، ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

افراد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪر و ﻣﺎدر از ﻧﻈﺮﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪﻣﻪ و آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺠﺎت دﻫﻨد، و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ نمی ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﻓرزند زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺧﻮرد، احساس آن ممکن است صدمه ببیند، ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ و اﺣﺴﺎس ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ و ﺧﺸﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در واﻗﻊ اﻏﻠﺐ ﻣﻮاﻗﻊ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ و ﻟﺤﻈﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻼش در محاﻓﻈﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب زﻧﺪﮔﯽ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ های ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای درک ﺧﻮد، دﻧﯿﺎ و آﻣﻮﺧﺘﻦ از آﻧﻬﺎ ، اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ (ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ).

ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻣﻘﺎﻻت دﯾﮕﺮ روﺷﯽ از ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻟﺬت بیشترﮐﻨﺎر ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻫﺎ اﻏﻠﺐ در ﻣﻮرد ﺑﺪن ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺪ. ﻣﺜﻼ می داﻧﻨﺪ ﮐﻪ درﺟﻪ ی ﺣﺮارت ﺑﺎﻻﺗﺮ از 36 درجه، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺐ اﺳﺖ، ﯾﺎ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻊ از ﺧﻮاب ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﻣﯽ ﺷﻮ

اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻣﻐﺰ و ﮐﺎرﮐﺮد آن در ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ. اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﺎﻧﯽ دوﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدک ﻣﺜﻞ؛ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻣﻨﻀﺒﻂ ﮐﺮدن ﮐﻮدک، رواﺑﻂ ،ﻣﺪرﺳﻪ و… ، که پدر و ﻣﺎدر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه دارﻧﺪ، ﻣﻐﺰ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ای ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای دارد. اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ای ﻗﻮی ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ درک ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اوﻟﯿﻪ و آﺳﺎن ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ی ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻣﻐز، ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را در ﻟﺤﻈﺎت ﺣﺴﺎس و دﺷﻮار ﺑﻬﺘﺮ درک ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻨﺎرﺷﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ.

مغز، دارای ﻧﯿﻤﮑﺮه ی ﭼﭗ ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻣﻐﺰ چپ است، ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ و ﮐﻠﻤﺎت و اﻓﮑﺎر اﺳﺖ. ﻗﺴﻤﺖ ﻧﯿﻤﮑﺮه راﺳﺖ ﻣﻐﺰ، ﯾﺎ ﻣﻐﺰ راﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت و اﺣﺴﺎس اﺳﺖ. زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻐﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد درﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﻮد.

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ را ﺑﻬﺘﺮ درک ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﺪن دارای اﻧﺪام ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و ﮐﺪام ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. رﯾﻪ ﻫﺎ ﻫﻮا را ﺑﻪ درون ﻣﯽ ﺑﺮﻧ ﻣﻌﺪه ﻏﺬا را ﻫﻀﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و …

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺪام ﻫﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﻪ ﮐﺎر اﻧﻔﺮادی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دهند، باید ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻞ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد ﻣﻐﺰ ﻫﻢ ﺻﺎدق اﺳﺖ. درواﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ از ﻣﻐﺰ ﭼﭗ ﻫﻢ راﺳﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﻃﻮل دوره زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در دوره ﮐﻮدﮐﯽ، ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در واﻗﻊ واﻟﺪﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺮدن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﺪر و ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد در ﻣﻮرد اﺣﺴﺎﺳﺎت آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان را ﮐﺎﻣﻞ درک ﮐﻨﻨﺪ.

اداﻣﻪ دارد…

این مقاله را به اشتراک بگذارید

آخرین مقالات

معایب ازدواج سفید چیست
مقالات

معایب ازدواج سفید چیست

در مقاله ازدواج سفید چیست گفتم که در جلسات زوج درمانی یا مشاوره قبل از ازدواج

ازدواج سفید چیست
مقالات

ازدواج سفید چیست

در جلسات زوج درمانی یا مشاوره قبل از ازدواج بارها پیش اومده که وقتی میپرسم

استرس قبل از ازدواج
مقالات

استرس قبل از ازدواج

بارها در بین مراجعینی که در پروسه ازدواج هستن و وارد جلسات مشاوره شدن، شاهد