فرمول رابطه زناشویی موفق(١)

وﻗﺘﯽ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، بخش ناشناخته ای در بطن و عمق رابطه منجر به نوعی پیوند عاشقانه و رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ در راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮ از اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺣﺲ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ، ﺗﺪاوم آن اﺳﺖ . در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺧﻮد زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻌﺎدل واﻗﻌﯽ راﺑﻄﻪ ﺷﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ روز اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺷﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک، اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ در آن ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻋﻠﺖ ﻧﺎرﺿﺎﯾتی، و ﺳﺮزﻧﺶ ﻫﺎی ﺗﻠﻤﺒﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻟﻄﻤﻪ وارد ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ. در ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک زن و ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮاس ﺷﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻠﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻼش آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺳﻮال اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪ ای ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ در آن ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﺷﺪ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻫﻢ رﺷﺪ ﮐﺮد؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در راﺑﻄﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و…ﺣﺘﯽ ﻋﻠﻢ ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮی ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد ﻋﺸﻖ را در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

فرمول یا وِِرد ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن راﺑﻄﻪ را ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﯾﺎ اﻣﻦ ﮐﺮد. اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺳﺎده رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ راﺑﻄﻪ رﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺘﻌﺎدل و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ را ﺗﺸﺨیص داد و ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪ.

ﻣﻌﺎدﻟﻪ ٣ =١+١، ﻧﻤﺎد راﺑﻄﻪ اﺳﺖ. ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ در رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ راﺑﻄﻪ، ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﻣﻨﻄﻘﯽ است. ﯾﮏ ﻣﺮد و ﯾﮏ زن، ﭼﺮا ﭘﺎﺳﺦ ﻋﺪد دو ﻧﺸﺪ. ﭼﻮن در راﺑﻄﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻋﺪد ﯾﮏ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ارﺗﻘﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ راﺑﻄﻪ، زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻞ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﺮدی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﺪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﻦ رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری وﺟﻮد ﻧﺪارد اﮔﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ٣ =١+ ١ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻗﻮل را ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺘﺎن را ﺑﺎ ﻫﺮ روﻧﺪی ﮐﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺎن ﺗﺎزه ای ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺗﺎن ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ . ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻠﻖ راﺑﻄﻪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک را دارﯾﻢ وﻟﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اداﻣﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻏﻠﺐ ﺿﻌﯿﻒ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .

اﮐﺜﺮ زوج ﻫﺎ را می ﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮای ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ دارﻧﺪ. اﻧﮕﺎر آن ها ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎده ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺳﺎده را، ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮِِ ﺗﺪاوم و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد راﺑﻄﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺳﺮﺳﺨﺖ و ﺳﺎزش ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض اﺷﺘﺒﺎه ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮﯾﻢ .

ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ

ﺣﺎﻻ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﺧﻮد را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮﻣﻮل ٣ =١+١ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

ﺣﺎﻟﺖ اول زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮازی اﺳﺖ. ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ زن و مرد و ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺼﻮرت ٢=١+١ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﮐﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻋﺪد ١ خودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و راﺑﻄﻪ یعنی عدد ٣ اﺻﻼ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل زوﺟﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد اﻏﻠﺐ ﺑﺎﺑﺖ شغلش ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻧﯿﺴﺖ. در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ زن ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﭙﺬﯾﺮد. اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره آرزوی ﺑﻮدن ﻫﻤﺴﺮ را در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد دارد . آرزوی اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺤﻈﺎت ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ای را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ، ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺮوﻧﺪ، ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ و…

اﻣﺎ در آﺧرﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ. در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ دررواﻗﻊ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮای ﺧﻮدش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و راﺑﻄﻪ ﺑﻪ دوﻃﺮف اﺣﺴﺎس اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ از دﯾﮕﺮی، آرمان هایش را در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از زوج ﻫﺎ، ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری. در اﯾﻦ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﻫﺎ، ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق وﺟﻮد ﻧﺪارد و راﺑﻄﻪ ﮐﻢ ﮐﻢ در ﺣﺎل ﭘﮋﻣﺮده ﺷﺪن اﺳﺖ. اﻏﻠﺐ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از زوج ﻫﺎ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ راﺑﻄﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدﺷﺎن دوام ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ زوج در ﻓﺮﻣﻮل ٣=١+١ ﺟﺎی دارﻧﺪ؟ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺧﯿﺮ


ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻌﺪی از راﺑﻄﻪ، زوج ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ. در واﻗﻊ ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﯾﻦ زوج ﻫﺎ ١=١+١ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ” ﻫﻢ ﺟﻮﺷﯽ” ﯾﺎ “ ﻣﺎ ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ” ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎﻣﯿﺪ. اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از زوج ﻫﺎ، ﻋﺪد ١ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﺷﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺣﺎﻟﺖ اول ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻫﻢ دور ﺑﻮدﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ و ﺳﺮزﻧﺪﮐﯽ وﺟﻮد دارد، زوج ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺣﺴﺎس دﻟﺘﻨﮕﯽ دارﻧﺪ و اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﻤﻪ ﮔﻤﺸﺪه ﺷﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ. اﻣﺎ ﺧﺐ، ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ، ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ وﻗﺖ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن و ارزش ﻫﺎی ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد١ ﺻﺮف ﮐﻨﯿﻢ .

در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از راﺑﻄﻪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد زن و ﺷﻮﻫﺮ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻌﺎدل ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و ﻫﻢ ﺟﻮﺷﯽ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺑُﻌﺪ ﺳﻮم اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.

ﺣﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮی از راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ آن ﺑﺼﻮرت ٠=١+١ است ﮐﻪ درﺑﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . اﯾﻦ زوج ﻫﺎ ﻣﺪام درﺣﺎل درﮔﯿﺮی و ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻧﮕﺎر اﯾﻦ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺪل از راﺑﻄﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺎﻟﺖ “ وﯾﺮاﻧﮕﺮ” ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ در آن زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل راﺑﻄﻪ ( عدد٣ ) ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﻌﺎدﻟﻪ ٣=١+١ اﺳﺖ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮدی دارﻧﺪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻫﺎ، ﻫﻢ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻫﻢ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺘﺮک وﺟﻮد دارد و زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد و ﻫﻤﺴﺮش ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﮑنند ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺷﺎن.

در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺸﻮد، ﯾﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺎﻟﺖ اول ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮدی ﻣﯽ رود ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻢ ﺟﻮﺷﯽ و از ارزش ﻫﺎی ﻓﺮدی ﺧﻮد در زﻧﺪﮔﯽ دور ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.

نکته

زن و ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک، راﺑﻄﻪ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد ٣ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﭘﯿﺶ آﻣﺪه زﻧﺪﮔﯽ، ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ در رﻓﺘﺎر ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ عدد ٣ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.

ﭘﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی ﮐﺎرﻫﺎی روﺗﯿﻦ و ﺗﮑﺮاری ﻧﻤﯽ ﺷﻮد راﺑﻄﻪ را تقویت کرد. ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ روﺣﯽ – رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.ﻣﺜﻼ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﺳﻨﯿﻦ بیست، چهل یا شصت سالگی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖو اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺪرت ﺳﺎزﮔﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﻮﻓﻖ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ. زوﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﮔﯿﺮ ارزش ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﺷﺪه اﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد١، ﺑﺮای ﺷﺎن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺎزﮔﺎری ﺷﺎن ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ در راﺑﻄﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﯿﻦ زوج ﻫﺎ در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ می ﺒﯿﻨﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن زوج ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎزﮔﺎری در زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.

در اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻻت ” ﻓﺮﻣﻮل راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ” ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺼﺪاق ﻫﺎی٣ =١+١ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.

ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎشید

این مقاله را به اشتراک بگذارید

آخرین مقالات

معایب ازدواج سفید چیست
مقالات

معایب ازدواج سفید چیست

در مقاله ازدواج سفید چیست گفتم که در جلسات زوج درمانی یا مشاوره قبل از ازدواج

ازدواج سفید چیست
مقالات

ازدواج سفید چیست

در جلسات زوج درمانی یا مشاوره قبل از ازدواج بارها پیش اومده که وقتی میپرسم

استرس قبل از ازدواج
مقالات

استرس قبل از ازدواج

بارها در بین مراجعینی که در پروسه ازدواج هستن و وارد جلسات مشاوره شدن، شاهد