نقش ریسک فاکتورها در ازدواج موفق

ازدواج موفق


ازدواج ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻓﺮد در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻣﺮوزه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ازدواج ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدن ،احساس رﺿﺎﯾﺖ دروﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕر، ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ و ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ.

در واﻗﻊ رﺳﯿﺪن به ازدواج ﻣﻮﻓﻖ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﻨﺎﺧﺖ و درک ﻋﻤﯿﻖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﺎﻣﻞ، ﻗﺒﻞ از ازدواج اﺳﺖ و بدین منظور در این مقاله سعی کرده ایم مواردی که آگاهی از آنها در این شناخت موثر هستند را بیان کنیم.

رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ازدواج

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ازدواج را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد ﯾﺎ وﺟﻮد آن ﻋﻮاﻣﻞ در ﯾﮏ ازدواج اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮردن ازدواج را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻧﺎم دارد . ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد وﺟﻮد اﯾﻦ رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ را ﺟﺪی ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ویا ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض وارد راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ درﻣﻮرد رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﻻزم ﻫﺴﺖ . اول اﯾﻨﮑﻪ وﺟﻮد رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ در ﯾﮏ ازدواج اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ . ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ ازدواﺟﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺎﺷﺪ .
دوم اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎ و ﺷﺪت آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮردن ازدواج ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ (ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﺎﯾﯿﺪ آن اﺳﺖ).

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .
رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ از اﺳﻤﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻋﯿﻨﯽ و ﻣﻠﻤﻮس اند. ﻣﺜﻞ ؛ ﺷﻐﻞ، ﺗﺤﺼﯿﻼت، ﺳﻦ، ﺟﻨﺴﯿﺖ و… .ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ هستند.
اﻣﺎ رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی دﻗﯿﻖ آﻧﻬﺎ دﺷﻮار اﺳﺖ. ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﮔﺬر زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﻨﺎرﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ. ﭼﻮن اﯾﻦ ﻧﻮع از رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ و روان و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ آﻧﻬﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ درﺳﺖ آﻧﻬﺎ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی درﺳﺖ از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺎرج از ﺗﻮان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ، در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﻣﺸﺎور آﮔﺎه و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ازدواج ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ (ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺣﺴﺮت و اﻓﺴﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ زوج ﻫﺎ از ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ از اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎور در ﺟﻠﺴﺎت اﺑﺮاز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ).

ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺳﻨﺠﺶ دﻗﯿﻖ ﺗردر ﻗﺒﻞ از ازدواج، ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ زوج ﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺎز و آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮی از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ در راﺑﻄﻪ، زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ازدواج ﺑﺮ ﻋﻬﺪه زوج ﻫﺎ اﺳﺖ.

ریسک فاکتورهای نرم افزاری

ﻏﺎﻟﺒﺎ وجود رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ زوج ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آنها ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ

ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ و ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ.
ﺣﺮف اول و آﺧﺮ را در ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ زﻧﺪ؟ ﭘﺪر- ﻣﺎدر – ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﺮدی ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺜﻞ ﻋﻤو، داﯾﯽ،…
ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺴﺮ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ ﯾﺎ دختر؟ ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻼک ﺑﺮﺗﺮی اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ؟

این ها ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ به آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺪرت در ﺧﺎﻧﻮاده را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. در ﺧﺎﻧﻮاده ای ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت وﺟﻮد دارد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ را ﯾﺎد ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ در راﺑﻄﻪ ﺷﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺸﻮد.

در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺳﺎزه ﻣﻌﯿﻮب (ﭼﺮﺧﻪ ی ﻏﻠﻂ ﺗﮑﺮاری در ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺼﻮرت ﻋﺎدت در ﻣﯽ آﯾﺪ) در ﺣﺎل اداﻣﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ و زوج درﻣﺎﻧﮕﺮان اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ اﮔﺮ از ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ اﺻﻼح ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﮐﻪ زن ﺳﺎﻻری ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮف آﺧﺮ را ﻣﺎدر ﻣﯿﺰﻧﺪ و آﻗﺎ ﭘﺴﺮ در ﺧﺎﻧﻮاده ای ﮐﻪ ﻣﺮد ﺳﺎﻻری ﺑﻮده، ﺣﺎﻻ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺪری ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﭼﻘﺪر ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ(اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ و بینش ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ).

واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده

ﻣﻨﻈﻮر آن ﺟﻨﺲ از واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺮاﻃﯽ و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ اﺳﺖ. ﺑﻄﻮری ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ و ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ رواﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ از ﭘﺲ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮ آﯾﺪ و ﻋﻤﻼ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری را ﺑﺪون ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺪارد. اﮐﺜﺮا اﯾﻦ اﻓﺮاد، ﺑﺮ ﺳﺮ دوراﻫﯽ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺣﺮف ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺣﺮف واﻟﺪﯾﻦ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ اﺳﺖ، ﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺧﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آﯾﻨﺪه ازدواج، ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﯿﺮ ﻟﻤﺴﯽ

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻟﻤﺲ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﺳﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻟﻤﺴﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻐﻞ ﮐﺮدن، در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻦ، ﻣﺎﺳﺎژ دادن، ﺑﻮﺳﯿﺪن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰه اﯾﻦ ﻧﯿﺎز آﮔﺎﻫﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ در ﺧﺎﻧﻮاده ای رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻣﻬﻢ ﺷﻤﺮده ﻧﺸﺪه و ﺧﻮد ﻓﺮد ﻧﯿﺰ ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﺮ ﻟﺰوم آن (ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻟﻤﺲ) ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ. ﻣﺜﻞ زوج ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻗﺎ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻧﻮازش ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، ﻟﻤﺲ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ در راﺑﻄﻪ ارﺿﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.

اﻣﺎ ، ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و ﻣﺤﺒﺖ را ﻓﻘﻂ ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﺧﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﺮدی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﻮد. ﻣﺸﺎور ﭘﯿﺶ از ازدواج ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ را ﺑﯿﻦ زوج ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ و ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن آﻣﻮزش و آﮔﺎﻫﯽ دﻫﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﻋﺪم ﺗﻔﺎﻫﻢ در آداب و رﺳﻮم ازدواج

ﻣﺴﻠﻤﺎ اﮔﺮ زوج ﻫﺎ از دو ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﮑﺎن به ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪن آﻧﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻬﺮﯾﻪ، ﺧﺮﯾﺪ ﻋﺮوﺳﯽ، ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج ﻣﺜﻞ ﺣﻨﺎﺑﻨﺪان و… ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی ﮐﯿﻔﯿﺖ راﺑﻄﻪ زوج ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮕﺬارد، اﮔﺮ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و راه ﺣﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺸﮑﻼت و اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ درﺧﺎﻧﻮاده

اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی زوج ﻫﺎی در آﺳﺘﺎﻧﻪ ازدواج یا خود فرد، دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ آﯾﻨﺪه و رﻓﺘﺎر زوج ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ زوج ﻫﺎ از ﻃﺮف ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﺻﺪاﻗﺖ در اﺑﺮاز اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد اﺳﺖ . اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺸﺎوره ﭘﯿﺶ از ازدواج ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای زوج ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻤﺎ ﻃﺒﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮدﺗﻮن ﭼﻪ ﻣﻮاردی را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ؟ در قسمت دیدگاه ثبت کنید.

این مقاله را به اشتراک بگذارید

آخرین مقالات

معایب ازدواج سفید چیست
مقالات

معایب ازدواج سفید چیست

در مقاله ازدواج سفید چیست گفتم که در جلسات زوج درمانی یا مشاوره قبل از ازدواج

ازدواج سفید چیست
مقالات

ازدواج سفید چیست

در جلسات زوج درمانی یا مشاوره قبل از ازدواج بارها پیش اومده که وقتی میپرسم

استرس قبل از ازدواج
مقالات

استرس قبل از ازدواج

بارها در بین مراجعینی که در پروسه ازدواج هستن و وارد جلسات مشاوره شدن، شاهد